Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r.

Na naszej stronie internetowej używane są pliki cookies oraz inne podobne, które mają na celu zbieranie oraz przetwarzanie danych. Użycie takich technologii ma na celu dopasowanie treści marketingowych do Państwa potrzeb, w tym na analizowanie ruchów na naszej stronie, co przyczynia się do udostępniania ofert lepiej dopasowanych do Państwa potrzeb.

Przed przejściem do strony prosimy Państwa o zapoznanie się z polityką prywatności, w której umieszczono również informację na temat tego w jaki sposób wyłączyć przyjmowanie plików cookies.

Kliknięcie „Zgadzam się” oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w polityce prywatności.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej jako „RODO” lub „Rozporządzenie”) informujemy, że:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych
  1. Brand New Brand LIMITED (adres: Unit 4, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, England) wpisana w rejestrze Companies House pod numerem: 09476258 (dalej jako „Administrator” lub „Administrator danych osobowych”).
   Dane kontaktowe:
   e-mail: office@brandnewbrand.pro
   adres korespondencyjny:
   Unit 4, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, England
  2. Przedstawiciel Administratora:
   W oparciu o art. 27 RODO Administrator danych osobowych wyznaczył swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej.
   Dane Przedstawiciela Administratora danych osobowych:
   Przemysław Pronczuk
   Brand New Brand Ltd.
   Zakład w Polsce
   ul. Elektoralna 13/121, 00-137 Warszawa
   office@brandnewbrand.pro
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe, jak również dane osobowe podmiotów umocowanych do działania w Państwa imieniu (pracowników, współpracowników, pełnomocników i in.) przetwarzane będą w celu i na następujących podstawach:

  1. wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. realizacji przez Administratora obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe/rachunkowe w związku z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  3. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Dobrowolność podania danych osobowych
  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. 
 4. Czas przetwarzania danych
  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. realizacji Umowy – dane niezbędne do realizacji Umowy;
  2. dane niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przez roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
  3. dane przetwarzane na potrzeby księgowości oraz rozliczeń podatkowych, jak również inne dane, których przetwarzanie wynika z obowiązku nałożonego przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – przetwarzane są przez okres ich przechowywania wynikający z przepisów prawa;
 5. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są w szczególności następujące kategorie podmiotów:

  1. biura księgowe, partnerzy, którym powierzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji usług przedsiębiorstwa Administratora;
  2. organy państwowe takie jak Urzędy Skarbowe, prokuratura, Policja, Prezes UODO – o ile się do nas o to zwrócą;
  3. Podmioty trzecie
   Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje, w tym weryfikując zamieszczane na stronie internetowej linki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za standardy oraz politykę ochrony danych, która jest stosowana przez te podmioty. Zalecamy, aby Państwo we własnym zakresie weryfikowali każdego z naszych partnerów, a w konsekwencji podjęli samodzielną decyzję, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe.
   Szczegółowa lista dostawców jest na bieżąco uaktualniana przez Administratora, a do danych podmiotów, którym powierzane są Pana/Pani dane w celu określonych powyżej może Pan/Pani Państwo uzyskać dostęp poprzez kontakt z Administratorem.
   Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Administrator danych osobowych może zlecić określone działania uznanym podwykonawcom działającym poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub wiążących reguł korporacyjnych odpowiednio zatwierdzonych przez organ nadzorczy w rozumieniu RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, kontaktując się przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Polityce. Sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami określonymi w Rozdziale V RODO. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może zwrócić się do Administratora o przekazanie dodatkowych informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informacje o miejscu ich ujawnienia.
 6. Administrator informuje, iż Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego tj. do Wielkiej Brytanii w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/1772 z dnia 28 czerwca 2021 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4800) (Tekst mający znaczenie dla EOG). Zgodnie z art. 1 ww. Decyzji wykonawczej Zjednoczone Królestwo zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach zakresu stosowania Rozporządzenia z UE do Zjednoczonego Królestwa. Administrator danych osobowych udostępni informacje dot. możliwości uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych na życzenie osób, których dane osobowe są przekazywane do Zjednoczonego Królestwa.
  Treść RODO dostępna jest pod adresem:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. żądania przenoszenia danych osobowych,
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
 8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
  Administrator nie zamierza przetwarzać danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym o profilowanie w rozumieniu art. 22 RODO.
 9. Skarga do organu nadzorczego
  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pliki cookies
  1. Administratora
   1. Administrator informuje, że podczas korzystania ze stron internetowych Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. „pliki cookies”).
   2. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
   4. Administrator informuje, że pliki cookies są wykorzystywane w celu:
    1. optymalizacji wyświetleń;
    2. potwierdzenia statystyk dotyczących Serwisu;
    3. umożliwienie zalogowania się Użytkownika do Serwisu i utrzymania tzw. sesji, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne logowanie się na każdej podstronie Serwisu;
    4. potwierdzenie, że Użytkownikowi Serwisu został wyświetlony komunikat dotyczący cookies
    5. rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia Serwisu w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego (np. Smartfon);
    6. badania preferencji Użytkowników Serwisu w celu dostosowania naszych produktów i usług oraz ich prezentacji na witrynie internetowej w sposób odpowiadający tym preferencjom.
   5. W ramach strony internetowej Administratora wykorzystywane są:
    1. dwa rodzaje plików cookies rozróżniane ze względu na ich czas życia:
     1. Pliki „sesyjne” czyli tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony WWW lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki tymczasowe są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony WWW. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie, składanie zamówień. Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe
     2. Pliki „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
    2. cztery rodzaje plików cookies rozróżniane ze względu na cel jakiemu służą:
     1. funkcjonalne które służą do przechowywania takich informacji jak: login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Strony WWW,
     2. statystyczne dzięki którym Strona WWW może dokonywać optymalizacji zgodnie z preferencjami Użytkowników,
     3. reklamowe umożliwiające Użytkownikom otrzymywanie reklam dostosowanych do ich indywidualnych preferencji i zainteresowań,
     4. społecznościowe które umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta Użytkownik ze Stroną WWW.
   6. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
   8. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   9. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
    1. Chrome: link;
    2. Firefox: link;
    3. Internet Explorer: link;
    4. Opera: link;
    5. Safari: link
  2. Google Analytics (cookies)
   1. Administrator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są pliki tekstowe Google Analytics, mające na celu przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu. Dane pozyskane w wyniku umieszczenia na urządzeniach plików cookies są gromadzone na serwerach Google, który korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczeń innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w pkt 2 niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
   2. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies Google, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies Google poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies Google w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
   4. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   5. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
    1. Chrome: link;
    2. Firefox: link;
    3. Internet Explorer: link;
    4. Opera: link;
    5. Safari: link.
 11. Zmiana polityki prywatności
  Administrator może zmienić niniejszą politykę prywatności, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, ulegną zmianie dane Administratora, rodzaj świadczonych usług, ulegną zmianie warunki technologiczne strony. O takiej zmianie Administrator poinformuje na stronie internetowej podczas pierwszego wejścia na stronę internetową po zmianie polityki prywatności.