Polityka prywatności | Zapachy samochodowe

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r.Na naszym portalu internetowych używane są pliki cookies oraz inne podobne, które mają na celu zbieranie oraz przetwarzanie danych. Użycie takich technologii ma na celu dopasowanie treści marketingowych do Państwa potrzeb, w tym na analizowanie ruchów na naszym portalu, co przyczynia się do udostępniania ofert lepiej dopasowanych do Państwa potrzeb.

Przed przejściem do portalu prosimy Państwa o zapoznanie się z polityką prywatności, w której umieszczono również informację na temat tego w jaki sposób wyłączyć przyjmowanie plików cookies.

Kliknięcie zgadzam się oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w polityce prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych
 2. Brand New Brand LIMITED (adres: Unit 4, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, England) wpisana w rejestrze Companies House pod numerem: 09476258 (dalej jako „Administrator” lub „Administrator danych osobowych”).
  Dane kontaktowe:
  tel.: +48 694 365 000
  e-mail: office@brandnewbrand.pro
  adres korespondencyjny:
  Unit 4, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, England
 3. Przedstawiciel Administratora:
  W oparciu o art. 27 RODO Administrator danych osobowych wyznaczył swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej.
  Dane Przedstawiciela Administratora danych osobowych:
  Przemysław Pronczuk
  Brand New Brand Ltd.
  Zakład w Polsce
  ul. Elektoralna 13/121, 00-137 Warszawa
  office@brandnewbrand.pro
 4. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiednio:
  I. Artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  – dotyczy umowy sprzedaży
  II. Artykuł 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np.
  a) wystawienie dokumentów księgowych (wystawianie i przechowywanie faktur),
  b) udzielenie odpowiedzi na reklamacje.
  III. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia
  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np.:
  a) prowadzenie rejestrów usługi, zestawień, analiz i statystyk na potrzebny wewnętrzne,
  b) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
  c) marketing własny,
  d) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.
  Dane są przetwarzane dla celów:
  a) realizacji usługi sprzedaży,
  b) prowadzenie rejestrów usługi, zestawień, analiz i statystyk na potrzebny wewnętrzne,
  c) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
  d) wypełnienia obowiązku prawnego,
  c) marketing bezpośredni własny,
  d) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.
 5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych
  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane w celu wykonania umowy, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym bądź dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności: dostawcy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, firmy świadczące usługi księgowe.
  Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, chyba że obowiązujące prawo wskazuje na możliwość wykorzystania innego instrumentu prawnego, i uprawnia te podmioty do przetwarzania danych wyłącznie w celach i w czasie wskazanym przez Administratora.
  Twoje dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane
  Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, które wskazano w pkt 2., tj:
  a) w zakresie realizacji umowy – do czasu zakończenia realizacji usługi. Po tym czasie, wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celu dochodzenia roszczeń, w celach rozliczeniowych, realizacji rękojmi, przechowania danych przez okres wskazany przez np. przepisy podatkowe,
  b) w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na Administratorze – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
  c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 7. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą
  Jest Pan/Pani uprawniony do:
  a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  d) przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi)
  zgodnie z treścią Rozporządzenia.
  Uprawnienia o których mowa powyżej, można zrealizować przez kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe wskazano w pkt 1.
 8. Prawo wniesienia sprzeciwu
  W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) , ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
  Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
  Jeżeli wniesie Pan/Pani skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych tych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 9. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczących go/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie.
 10. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
  Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym umową jest warunkiem zawarcia tej Umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
 11. Pliki cookies
  I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze stron internetowych Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. „pliki cookies”).
  II. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  III. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
  IV. W ramach strony internetowej Administratora wykorzystywane są:
  a) dwa rodzaje plików cookies rozróżniane ze względu na ich czas życia:
  -Pliki „sesyjne” czyli tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony WWW lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki tymczasowe są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony WWW. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie, składanie zamówień. Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe
  -Pliki „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  b) cztery rodzaje plików cookies rozróżniane ze względu na cel jakiemu służą:
  -funkcjonalne które służą do przechowywania takich informacji jak: login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Strony WWW,
  -statystyczne dzięki którym Strona WWW może dokonywać optymalizacji zgodnie z preferencjami Użytkowników,
  -reklamowe umożliwiające Użytkownikom otrzymywanie reklam dostosowanych do ich indywidualnych preferencji i zainteresowań,
  -społecznościowe które umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta Użytkownik ze Stroną WWW.
  V. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  VI. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
  VII. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  VIII. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
  a) Chrome > link;
  b) Firefox > link;
  c) Internet Explorer > link;
  d) Opera > link;
  e) Safari > link.
 12. Zmiana polityki prywatności
  Administrator może zmienić niniejszą politykę prywatności, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, ulegną zmianie dane Administratora, rodzaj świadczonych usług, ulegną zmianie warunki technologiczne strony. O takiej zmianie Administrator poinformuje na stronie internetowej podczas pierwszego wejścia na stronę internetową po zmianie polityki prywatności.
top